نداي امداد

تعریف امدادگر


تعريف امدادگر

 

 

 

 

به هرفرددوره دیده داوطلب که بتواندکمک های اولیه راارائه دهدگفته میشود                                       

خصوصیات امدادگر:

شامل حفظ خونسردی داشتن سرعت عمل  برخوردمناسب ظاهر اراسته رعایت فرهنگ منطقه داشتن اطلاعات ومهارت کافی جهت انجام کمک های اولیه داشتن ابتکاربرای حداکثراستفاده از حداقل وسایل تعریف کمک های اولیه به اقداماتی که بلافاصله پس ازبروزحادثه وقبل از رسیدن به  مراکز درمانی انجام می شود که این اقدامات باعث کاهش مرگ ومیرواسیب های مصدوم میشود

تاریخچه کمیته بین المللی صلیب سرخ

 

برای اولین بار توسط هانری دونان که در سال1863با 31 هیئت از 16 کشور جهان تشکیل شد کمیته اصلی صلیب سرخ در کشور سوئیس بود

تاریخچه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران

برای اولین بار در سال 1302 بنام شیر وخورشید سرخ توسط  ارتش تشکیل شد ودرسال 1359 نامش به هلال احمر تغییر یافت

اصول هفت گانه نهضت بین المللی هلال احمر وصلیب سرخ

بشر دوستی بی طرفی بی غرضی انحصار استقلال جهانی بودن خدمات داوطلبانه

هدف از برخورد با مصدوم

مشخص کردن مشکلاتی است که نیاز به کمک های اولیه دارند یا کسب اطلاعات مفید برای مراکز درمانی است

روش برخورد با مصدوم

1بعنوان امدادگر در حالتی که خونسرد هستیم ودارای ظاهر وبرخورد مناسبی هستیم خود را بعنوان امداد گر معرفی می کنیم .وسعی در خلوت کردن اطراف مصدوم می نماییم ومحیط را ایمن می نماییم

2قبل از انجام هر اقدامی باید از مصدوم برای لمس بدن وانجام کمک های اولیه در صورتی که هوشیار باشد اجازه بگیریم اگر کودک باشد باید از اطرافیانش یا بستگانش اجازه گرفت اگر غیر هوشیار باشد نیازی به جلب رضایت نمی باشد

3مصدوم را ارزیابی کردهودر صورت نیاز کمک های اولیه را انجام می دهیم

انواع ارزیابی مصدوم شامل

1ارزیابی اولیه

2ارزیابی ثانویه

ارزیابی اولیه شامل

a1ارزیابی راه هوایی

اگر به زحمت تنفس کند نشانگر انسدادراه هوایی است ولی اگر به راحتی صحبت کند وگریه کند نشانگر باز بودن راه هوایی است

2ارزیابی تنفس

3ارزیابی جریان خون شامل

کنترل نبض وجود خونریزی چک وضعیت پوست در حالت طبیعی باید درجه حرارت 37 درجه داشته باشد وخشک وصورتی باشد ودرون دهان وداخل پلک چشم وناخن ها صورتی باشد

4ارزیابی هوشیاری

مصدوم یا هوشیار است یا حواس پرتی دارد وفقط با صدا زدن چشم را باز میکند و اندام را حرکت می دهد یا خواب الود است وفقط با فشار دادن نرمه گوش اندامش را حرکت می دهد یا در حالت کما وغیر هوشیار است ونه به صدا زدن نه به تحریک دردناک نرمه گوش جواب می دهد

5ارزیابی وبرهنه کردن محل های مشکوک به خون ریزی وصدمه

جاهای مشکوک به خونریزی وشکستگی برهنه شوندو بیشتر بررسی شوند

ارزیابی ثانویه شامل

1کنترل علایم حیاتی

منظور از علایم حیاتی چک تعدادنبض دردقیقه  چک تعداد نبض دردقیقه چک تعدادتنفس در دقیقه چک درجه حرارت چک فشار خون می باشد

2معاینه فیزیکی

ارزیابی شودdotsدر معاینه فیزیکی سر وگردن وشکم ولگن اندام پشت مصدوم براساس مقیاس       

تعریف خفگی:

اگر به هر دلیلی هوا نتواند به ریه برسد وتبادل هوا بین ریه وبافت ها صورت نگیرد ودم و باز دم مختل شود

روش چک تنفس

دفعات بالا وپایین امدن قفسه سینه بدون اینکه مصدوم متوجه شود در یک دقیقه شمرده میشود وبررسی می شود که شخص راحت تر تنفس کند

روش چک نبض

در افراد هوشیار شایع ترین محل چک نبض مچ دست است در اطفال وبزرگسالان غیر هوشیار شایع ترین محل چک نبض نبض کاروتید است .در نوزادان غیر هوشیار شایع ترین محل چک نبض نبض بازویی است دو انگشت نشانه وانگشت کناری ان را با وارد کردن فشار بر روی نبض  مچ دست یا بازویی  و... و شمردن نبض به مدت یک دقیقه است

روش اندازه گیری درجه حرارت

با پشت دست روی شکم یا پیشانی مصدوم  مشخص می شود که باید جیوه درجه حرارت تکان داده شود که جیوه کمتر از 35شود پس اگر هوشیار باشد به مدت 5-3دقیقه دردهان گذاشته  می شودسپس مقدار جیوه خوانده می شود واگر غیر هوشیار باشد درجه حرارت به مدت 7-5 دقیقه زیر بغل مصدوم گذاشته وسپس  میزان درجه جیوه خوانده شود

روش اندازه گیری فشار خون

اجزا فشار سنج شامل

بازو بند پمپ صفحه مدرج لوله رابط ابتدا بازوبند را چک  میکنیم که خالی باشد پیچ پمپ بسته باشد وسپس بازوبند را 3-2 سانتی متر بالاتر از چین داخل ارنج می بندیم سپس نبض بازویی راحس کرده وصفحه گوشی پزشکی را روی ان می گذاریم وگوشی را درون گوش می گذاریم وصفحه مدرج راروی بازوبند به صورتیکه در دید مستقیم ما باشد قرار می دهیم پمپ را فشار می دهیم تا درجه صفحه مدرج به 200-150 برسد سپس به ارامی اندکی پیچ پمپ را باز مینماییم اولین صدایی که شنیده می شود صدای فشار خون ماکزیمم است درجه   ای صدانبض قطع شود فشار خون مینیمم است

 

ساختمان دستگاه تنفس

1راه هوایی فوقانی شامل بینی دهان حلق است که وظیفه ان گرم ومرطوب کردن هوا وگرفتن گرد وخاک هوای استنشاقی است

2راه هوای تحتانی شامل حنجره نای و...وکیسه هوایی است راه هوایی فوقانی وتحتانی توسط یک ساختمان برگ مانند بنام اپی گلوت از یکدیگر جدا می شوند وزبان کوچک از ورود مواد غذایی ومایعات به راه هوایی تحتانی جلوگیری می کند

د خفگی اتفاق می افتد

انواع  خفگی شامل

1خفگی انسدادی      یک جسم خارجی باعث بسته شدن راه هوایی می شود

 

2خفگی غیر انسدادی تنفس وجود دارد ولی هوای سلول های بدن به دلیل شوک مسمومیت ها و...کم می شود

علل خفگی انسدادی شامل افتادن زبان به عقب  جسم خارجی ورود استفراغ و محتویات معده به راه هوایی حمله قلبی شوک اسم سکته قلبی ورم ریه صدمه به قفسه سینه  مصرف زیاد دارو های خواب اور

علایم خفگی ابی شدن رنگ لبها وپوست ناخن چنگ زدن با دستها عدم توانایی سرفه کردن وصحبت کردن به سختی نفس کشیدن کم شدن سطح هوشیاری

روش های باز کردن راه هوایی مسدود شده با جسم خارجی شامل

1سرفه کردن

2ضربه زدن به پشت یک دست را روی سینه مصدوم قرار می دهیم وکمی به جلو خم می نماییم و با دست دیگر بین شانه هایش ضربه وارد می کنیم

3دراطفال شیر خوار وکوچک جسه

انها را روی باززو یا ران خود در حالتی که به پشت خوابیده اند وسرشان رو به پایین است وسرشان را حمایت می نماییم قرار می دهیم وبا کف دست بین دو کتف انها ضربه  وارد می نماییم

4در صورتیکه راه هوایی خودمان با جسم خارجی مسدود شده باشد

شکم خود را برروی صندلی می زنیم وسعی در خارج کردن جسم خارجی می نماییم

غرق شدگی

سعی شود شخص غرق شده با پرتاب یک شی شناور یاچوب یا قایق یا نردبان دراز مصدوم را از اب بیرون cp r ودر صورت نیاز a b c اورده شود سپس کنترل

انجام شود اگر اب درون وعده مصدوم وارد شده مصدوم را به پهلو خوابانده  وبا وارد کردن فشار مختصری به شکم او سعی در خارج کردن اب شود صورت مصدوم به پایین ودهان مصدوم  باز باشد  تا ترشحات به راحتی خارج  شود مصدوم را سریعا  گرم کرده ولباس های خیس در صورت امکان تعویض شود وسریعا به مراکز درمانی منتقل شود  غرق شدگی در اب شور خطر ناک تر از اب شیرین است  

احیا قلبی ریوی

هدف از احیا قلبی ریوی  احیا قلب وریه است ولی هدف اصلی احیا مغز است

مراحل احیا قلبی ریوی بزرگسال شامل

1در کنار مصدوم زانو زده وبا تکان دادن شانه هایش از بیهوش بودن او مطمئن شویم

2با فریاد زدن کمک می خواهیم ومی گوییم فردی با 115تماس بگیرد

3مصدوم را روی یک سطح سفت وصاف به حالت طاق باز در حالتی که پاها کمی بالاتر از سطح بدن باشد قرار می دهیم

4در ادامه مراحل باز کردن راه هوایی-تنفس دادن جریان خون را به ترتیب انجام می دهیم

مراحل باز کردن راه هوایی شامل

1مانور سر به عقب گردن بالا

2مانور سر به عقب چانه به بالا

3مانور بالا کشیدن فک

مرحله تنفس شامل

بعد از باز کردن راه هوایی در حالتیکه در پای مصدوم زانو زدهایم  با دیدن وشنیدن و احساس کردن به مدت 5 ثانیه تنفس را بررسی می نماییم  اگر تنفس نداشت دو تا تنفس مصنوعی پشت سر هم می دهیم

روش دادن تنفس مصنوعی شامل

تنفس مصنوعی یا دهان به دهان  یا دهان به بینی یا دهان به دهان وبینی در نوزادان است ابتدا راه هوایی مصدوم را باز کرده وسپس یک دم عمیق کشیده بینی مصدوم را بسته وهوا را از دهان به بینی یا ...وارد می نمایی وبه بالا امدن قفسه سینه توجه  می نماییم سپس بینی را باز  دوباره همین عمل را تکرار می نماییم

  

تعداد تنفس در بزرگسالان 12بار در دقیقه ودر اطفال 15 بار در دقیقه و در نوزادان 20بار در دقیقه است

مرحله جریان خون شامل

1 چک نبض

نبض گردنی در بزرگسالان و نبض بازویی در نوزادان به مدت 10-5 ثانیه بررسی می شود

فوریت های پزشکی

فوریت های پزشکی شامل حمله قلبی سکته قلبی دیابت اسم تشنج غش و...می باشد

حمله قلبی

وقتی کلسترول در شریان های بزرگ قلب رسوب کند یا در ان ها لخته شود به عضله قلب خون رسانی  نمی شود و بعضی از ان عضلات بطور ناگهانی شروع به مردن می کند و حمله قلبی اتفاق می افتد

 

علایم حمله قلبی

1رنگ پریدگی

2عرق سرد

3کوتاه شدن تنفس

4احساس گیجی و سبکی سر

5تهوع ومعمولا بدون استفراغ

6احتمال غش وکاهش سطح هوشیاری درزمان شروع درد

7درد در ناحیه شانه ها و گردن وفک پایین یا بازو و بین شانه ه درپشت بصورت فشاری یا سنگین یا سوزشی یا تیز  وبرنده

کمک های اولیه در حمله قلبی

1مصدوم نباید تحرک داشته باشد حتی برای رفتن به دستشویی

2لبا س های تنگ بیرون اورده شود

3جهت راحت تر شدن تنفس در وضعیت نیمه نشسته قرار گیرد

4 قرص نیترو گلیسیرین زیر زبانی یا پمادی و...هر 5 دقیقه تا 3بار داده شضود تا درد تسکین یابد

5تماس با 115 وانتقال سریع بیمار به مراکز درمانی

ایست قلبی

اگر به دلیل بسته شدن شریان های قلب  ضربان قلب متوقف شد باعث ایست قلبی می شود  چون نبض وجود ندارد  به مغز خون  نمی رسد وفرد بیهوش می شود وتنفس ندارد 

 

وقف شد باعث ایست قلبی می شود  چون نبض وجود ندارد  به مغز خون  نمی رسد وفرد بیهوش می شود وتنفس ندارد 

علایم ایست قلبی

1فرد کاملا بیهوش باشد

2نبضو تنفس ندارد

کمک های اولیه در ایست قلبی

1مراحل احیای قلبی ریوی  به طور کامل انجام شود

2انتقال مصدوم به مراکز درمانی

سکته مغزی

وقتی به دلیل بسته شدن عروق خونی مغز توسط یک لخته  اکسیزن کافی به مغز نرسد یا عروق خونی مغز پاره شود

علایم سکته مغزی

1سردرد شدید

2تاری دید

3دو بینی

4گیجی

5حالت تهوع

6فلجی و بی حسی نیمی از بدن

7اشکال در صحبت کردن

8فلج صورت بصورتیکه دهان کج شود یا عضلات صورت حرکت نکنند

کمک های اولیه در سکته مغزی

1به مصدوم از راه دهان چیزی داده نشود

2سر بالاتر از سطح قلب قرار داده شود

3به طرف سمت فلج خوابانیده شود

    ,وانجام مراحل قلبی ریوی در صورت لزوم a bcچک    4

5انتقال مصدوم به مراکز درمانی 

اسم  یک بیماری الرزی دستگاه تنفسی است وامکان دادپرد شخص به گرد وخاک  گل  پر حیوانات یا غذا یا بوی خاصی الرزی داشته باشد

علایم اسم

1سرفه

2 کبودی رنگ

3 مصدوم قادر به صحبت کردن نیست

4در هنگام تنفس سوراخ های بینی گشاد می شود یا صدای صوت شنیده می شود

کمک های اولیه در اسم

1مصدوم را در وضعیت نیمه نشسته قرار می دهیم

2داروی استنشاقی ضد اسم زده شود

3اگر مصدوم هوشیار است اب زیاد بنوشد

4با انها بصورت خلاصه صحبت شود

5بیمار به محیطی ایمن بدون گردوخاک وبو منتقل شود

6به انها هرگز اسپیرین داده نشود

7سعی در ارام کردن انها شود زیرا هیجان حمله اسم را تشدید می کند

8اگر بعد از انجام اقدامات فوق بهتر نشد به مراکز درمانی منتقل شود

غش

بر اثر کاهش خونرسانی به مغز اتفاق میافتد

علل غش

1ترس

2اضطراب

3خستگی

4مصرف داروها

5ایستادن یا نشستن طولانی درهوای گرم

علایم غش

1سر گیجه

2تهوع

3تعریق

4 ضعف

5رنگ پریدگی

6دیدن نقطه هایی در جلوی چشم

7 اختلال بینایی

کمک های اولیه در غش

1از افتادن مصدوم جلوگیری شود

2لبا س های تنگ باز شود

3در حالت خوابیده 30-20 سانتی متر بالاتر از سطح قلب قرار داده شوند

4 هوای خنک یا پارچه مرطوب به مصدوم رسانیده شود

5اگر هوشیار نشد به مراکز درمانی منتقل شود

3اگر مصدوم هوشیار است اب زیاد بنوشد

4با انها بصورت خلاصه صحبت شود

5بیمار به محیطی ایمن بدون گردوخاک وبو منتقل شود

6به انها هرگز اسپیرین داده نشود

7سعی در ارام کردن انها شود زیرا هیجان حمله اسم را تشدید می کند

8اگر بعد از انجام اقدامات فوق بهتر نشد به مراکز درمانی منتقل شود

تشنج بدلیل تحریک غیر طبیعی سلول های مغز  بوجود می اید یا شدید است یا خفیف به مدت خیلی کوتاه دچار خواب میشود یا شدید است وکل بدن دچار تشنجوحرکات انقباض وانبساط ناگهانی دز کل عضلات بدن میشود

علل تشنج

1صرع

2 تومور مغزی

3سکته مغزی

4مسمومیت

5شوک الکتریکی

6کاهش قند خون

7افزایش تب در اطفال

8مصرف بیش از حد داروها

9ترک الکل

کمک های اولیه در تشنج

1هیچ غذایی به مصدوم خورانیده نشود

2مصدوم فقط در صورتیکه محیط ناامن است جابه جا نشود

3مصدوم به پهلو خوابانیده شود

4مانع از حرکت بدن او نشویم

5اشیا نوک تیز واسیب زننده از دسترس مصدوم دور نگه داشته شوند

6لباس های تنگ را خارج کنیم

7به دلیل  بی اختیاری ادرار ومدفوع در حین تشنج او را با ملحفه بپوشانید

8بعد از تشنج اجازه دهیم برای زمان کوتاهی بخوابد 

 

کاهش قند خون  یا هیپو گلایسمی

به دلیل کافی نبودن  قند ازمواد غذایی مصرف الکل فعالیت بدنی زیاد شدن انسولین بدن اتفاق  می افتد

علایم  هیپو گلایسمی

1تلوتلو خوردن

2کاهش تعادل

3لرزش

4گیجی

5 عصبی وبد خلق شدن

6رنگ پریدگی

7تعریق  

8بیهوشی ناگهانی

کمک های اولیه در هیپوگلایسمی

1به مصدوم مواد حاوی قند بدهیم

2اگر بعد از 15 دقیقه بهتر نشد به مراکز درمانی منتقل شود

افزایش قند خون یا هایپر گلیسمی

به دلیل زیاد بودن قند خون و ناکافی بودن انسولین اتفاق می افتد

علایم هایپر گلایسمی

1پر خوری

2پرنوشی

3 تکرار ادرار

4 برافروختگی

5عدم هوشیاری

کمک های اولیه در هایپر گلایسمی

اگر تشخیص ندادیم که قند خون بالاست یا پایین است کمک های اولیه هیپو گلایسمی را انجام می دهیم

دن مصدوم جلوگیری شود

2لبا س های تنگ باز شود

3در حالت خوابیده 30-20 سانتی متر بالاتر از سطح قلب قرار داده شوند

4 هوای خنک یا پارچه مرطوب به مصدوم رسانیده شود

5اگر هوشیار نشد به مراکز درمانی منتقل شود

مسمومیت ها

انواع مسمومیت ها براساس راه ورود سم شامل

1گوارشی 80درصد مسمومیت های گوارشی از طریق دهان می باشد  به خصوص در کودکان زیر 5 سال وشامل مسمومیت های غذایی مسمومیت با الکل مسمومیت با داروها  بد ترین با بو تو لیسم است که در کنسرو ها وجوددارد وبا جوشاندن قوطی کنسرو در اب به مدت 20 دقیقه  اگر قوطی باد نکرد سم بوتولیسم ندارد

علایم مسمومیت گوارشی

1تهوع

2 استفراغ

3درد شکم

4 ضعف عمومی

5اسهال

6سوزش دهان

7خواب الودگی

8کاهش سطح هوشیاری

9دیدن شیشه سم در اطراف مصدوم

کمک های اولیه در مسمومیت های گوارشی

تشخیص نوع سم واندازه سم  زمان بلعیدن سم اندازه جسه وسن مصدوم

به استثنای مسمومیت غذایی در صورتیکه مصدوم هوشیار باشد با خوردن اب یا شیر سرد به مصدوم سم رقیق می شود

به پهلو خوابانیده شود تا مواد غذایی دیرتر هضم شوند و استفراغ وارد ریه نشود

ظرف محتوای سم همراه مصدوم به مراکز درمانی منتقل شود

اززغال فعال جهت جذب سم استفاده شود2مسمومیت تنفسی به دنبال استنشاق گاز طبیعی یاسمی اتفاق می افتد

علایم مسمومیت تنفسی 1 سردرد :

2سر گیجه

3 شنیدن زنگ در گوش

4تهوع

5استفراغ

6درد سینه

7 سوزش چشم

8گرفتگی صدا

9سرفه

10تشنج

11خس خس سینه

کمک های اولیه در مسمومیت های تنفسی

خارج کردن مصدوم از محل الوده وسر بسته به هوای  تازه انجام مراحل قلبی- ریوی  درصورت لزوم وانتقال مصدوم به مراکز درمانی جهت اکسیزن رسانی 100 درصد   

 

4 هوای خنک یا پارچه مرطوب به مصدوم رسانیده شود

5اگر هوشیار نشد به مراکز درمانی منتقل شود

مسمومیت تماسی

به دلیل تماس با مواد شیمیایی اسیدی قلیایی  مشتقات نفتی یا گیاهان سمی اتفاق می افتد

علایم مسمومیت  تماسی

1سوختگی

2تاول

3خارش

4التهاب

5قرمزی

6استشمام بوی خاص

کمک های اولیه در مسمومیت تماسی

از دستکش و عینک محافظ حین تماس با مصدوم استفاده شود تا الوده نشوید

 انجام مراحل قلبی ریوی در صورت لزوم

النگوها ولباس ها وساعت وحلقه مصدوم خارج شود

اگر مواد شیمیایی به صورت پودر است با برس کاملا سطح بدن و لباس ها  پاک شوند

با اب خنک به مدت 20 دقیقه شست وشو شود در الودگی چشم اب از گوشه داخلی چشم به گوشه خارجی چشم ریخته شود

سطوح سوخته پانسمان شود

از پماد کالامین یا ترکیب 3 قاشق جوش شیرین با 1قاشق اب جهت برطرف خارش استفاده شود

النگوها ولباس ها وساعت وحلقه مصدوم خارج شود

اگر مواد شیمیایی به صورت پودر است با برس کاملا سطح بدن و لباس ها  پاک شوند

با اب خنک به مدت 20 دقیقه شست وشو شود در الودگی چشم اب از گوشه داخلی چشم به گوشه خارجی چشم ریخته شود

سطوح سوخته پانسمان شود

از پماد کالامین یا ترکیب 3 قاشق جوش شیرین با 1قاشق اب جهت برطرف خارش استفاده شود

انتقال مصدوم به مراکز درمانی 

مسمومیت تزریقی

1گزیدگی با نیش حشرات و حیوانات و...

2مصرف هروئین یا مواد مخدر

گزیدگی

در گاز گرفتگی توسط حیوانات باید سریعا با اب وصابون زیاد شسته شود وخونریزی پانسمان شود وبه مراکز بهداشتی ودرمانی جهت انجام سایر اقدامات مراجعه شود

مار گزیدگی

دو نوع مار سمی وغیر سمی داریم

مار غیر سمی

سر دایره  مردمک چشم گرد وجای نیش یکی وبه شکل نعل اسب است اگر تا یک ساعت بعد از گزش علایمی دیده نشد مار غیر سمی است واقدام خاصی به جز شست وشوبا اب و صابون نمی خواهد

مار سمی

سر مثلثی مردمک عمودی جای نیش 2تا است

علایم گزیدگی با مار سمی

وجود دو سوراخ با فاصله تقریبا یک سانتی متر

درد

تورم

کبودی

خونریزی

تهوع

استفراغ

ضعف

غش

تعریق 10-5 دقیقه بعد از گزش وادامه علایم تا 36 ساعت بعد از گزش

اختلال در انعقاد خون وخونریزی از لثه گوش ومقعد

کمک های اولیه در گزیدگی با مار سمی

انجام مراحل قلبی-ریوی در صورت لزوم

از راه دهان به او چیزی ندهید

تماس با 115

روی محل گزش یخ گذاشته نشود

النگو ساعت و... خارج شود

محل گزش پایین تر از سطح قلب گذاشته شود

علایم شوک درمان شود

مکش

محل گزش با خودکار علامت زده شود

محل گزش با اب وصابون شست وشو وپانسمان شود و اتل بندی شود

مصدوم گرم نگه داشته شود

بهترین درمان تزریق سرم ضد مار در 6 ساعت اول بعد از گزش است

اصول مکش زخم

مار مرجان نباشد

کمتر از 30 دقیقه از گزش گذشته باشد

اگر دهان امدادگر باز است انجام نشود

فاصله تا مراکز درمانی بیشتر از یک ساعت باشد

مکش ترجیحا با اکستراتور انجام شود

طول مکش کمتر از30 دقیقه باشد وبیشتر نشود 

تهیه وتنظیم فرزانه ابراهیمی

پیش دانشگاهی طوبی

+نوشته شده در چهارشنبه بیست و سوم دی ۱۳۸۸ساعت14:58توسط فرزانه ابراهیمی |
تعریف ایدز

انتقال مصدوم به مراکز درمانی  ایدز

تعریف ایدز

یک بیماری عفونی که عامل ایجاد کننده ان ویروس است و باعث نقص در سیستم  ایمنی بدن  می شود این بیماری وواکسن ندارد ونام ویروس ان ویروس نقص ایمنی انسان است

تاریخچه  ایدز

25 سال  از کشف ان میگذرد اولین بار در سال 1366 در یک پسر بچه هموفیلی در ایران دیده  شد ودر جهان اولین بار در سال 1981 در امریکا دیده شد در ایران تقریبا 70000نفر ودر جهان تقریبا 68 میلیون الوده به ایدز هستند به ازای 7-6 مورد ابتلا به ایدز فقط یک مورد کشف میشود  واز نظر تعداد بیشترین در افریقا واز نظر رشد هندوستان و اسیای جنوب شرقی اول هستند

مراحل بیماری ایدز

 مرحله الودگی

شامل مرحله پنجره والودگی است

الف مرحله پنجره  18-2 هفته طول می کشد وازمایش منفی و علامت بالینی ندارد

ب مرحله الودگی 20-5 سال طول می کشد ازمایش مثبت است ولی  علایم بالینی  ندارد

مرحله بیماری

به دلیل ضعیف شدن سیستم ایمنی بدن ما علایم بالینی داریم که شامل

بزرگ شدن غدد لنفاوی

تعریق شبانه

خستگی و بی حالی

اسهال وتب بیش از یک ماه

کاهش وزن بیشتر از ده درصد

عفونت های شدید پوستی و ریوی که به درمان های عادی جواب نمی دهند

تشخیص ایدز

فقط از طریق ازمایش خون در صورتیکه انتی بادی ضد ویروس ایدز در خون باشد تشخیص داده می شود

با توجه به اینکه بلافاصله پس از تماس  با عامل ایدز ازمایش مثبت  نمی شود باید مجددا تکرار شود

راه های انتقال ایدز شامل

تماس جنسی شایع ترین در جهان

انتقال از سوزن سرنگ مشترک شایع ترین راه انتقال در ایران

استفاده از خون و فراورده های خونی

استفاده از وسایل نوک تیزمطب دندان پزشکی تاتو  خال کوبی  تیغ مشترک در سلمانی ختنه ....

از مادر به نوزادقبل از زایمان حین زایمان بعد از زاما از طریق شیر .

پیوند اعضا ایدز از چه راه هایی منتقل نمی شود

اداب معاشرت اجتماعی  دست دادن روبوسی در اغوش کشیدن

استفاده از سرویس بهداشتی  حمام استخر توالت و ظروف فرد الوده

نیش حشرات وحیوانات

عطسه وسرفه

از طریق عرق

افراد در معرض خطرایدز در جامعه عبارتند از

افراد ولگرد خیابانی

مرده شورها 

افرادی که در جمع اوری زباله های بیمارستانی نقش دارند

کادر پزشکی پرستار ماما و...

معتادان تزریقی

ارایشگران

راننده های ترانزیتی  

بیماران تالاسمی ودیالیزی وهموفیلی

افرادی که مسافرت های خارج از کشور زیاد دارند مثل ملوانان و...

راه های پیشگیری از ایدز در جامعه شامل

اموزش به تمام افراد جامعه از سنین پایین با تمام جزئیات داده شود

درمان افراد معتاد وافرادیکه بیماری مقاربتی دارند

تولید ارزان دارو یا در اختیار گذاشتن مجانی دارو برای بیماران ایدزی تا با مصرف داروها احتمال ودرصد انتقال ایدز کاهش یابد

 

راه های فردی پیشگیری از ایدز شامل

استفاده از کاندوم در تماس های جنسی

عدم استفاده از سرنگ مشترک واستفاده از سرنگ یکبار مصرف ویا ضدعفونی سرنگ ها برای چند بار مصرف کردن در افراد معتاد

پزشکان فراورده های خونی را فقط در موارد خیلی ضروری جهت درمان تجویز  کنندو خونها و فراورده های خونی ازنظر ویروس ایدز چک شود

پرهیز از رفتار های پر خطر مثل تاتو وخال کوبی و...

اگر مادری به ایدز مبتلاست باید قبل از زایمان با مصرف داروی ضد ایدز احتمال ابتلای نوزاد را کاهش دهد وپس از زایمان با دادن شیر خشک به نوزاد از انتقال ایدز از مادر به نوزاد پیشگیری شود

نحوه برخورد با افراد مشکوک به ایدز و افراد مبتلا به ایدز

ترد نشوند  سرزنش نشوندبه انها ترحم نشود با مشاوره نه با اجبار راهنمایی به انجام ازمایش شوند

دستگاه گردش خون

دستگاه گردش خون شامل

قلب و رگ وخون تشکبل شده است

انواع عروق یا رگ ها

سرخرگ یا شریان حاوی خون قرمز روشن اکسیزن دار میباشد وسرعت خونریزی بالاست و خطرناکترین نوع خونریزی است

سیاهرگ یا ورید حاوی خون قرمز تیره و دی اکسید کربن دار میباشد وخونریزی دارای جریان یکنواخت است

مویرگ خونریزی ان خیلی اهسته است وبا 10-5 ثانیه فشار قطع میشود

اجزا خون

گلبول قرمز وظیفه ان حمل اکسیزن است

گلبول سفید وظیفه ان دفاع از بدن در برابر عوامل عفونت زاست

پلاکت وظیفه ان ایجاد لخته وبند اوردن خونریزی است

پلاسما مایع زرد رنگ چسبناکی است که مواد غذایی را حمل ومواد زائد را دفع می کند  

تعریف خونریزی

به خروج  خون از رگ ها خونریزی گفته  میشود اگر قابل رویت خونریزی خارجی واگر غیر قابل رویت باشد خونریزی  داخلی گفته می شود

کمک های اولیه در خونریزی خارجی شامل

وارد کردن فشار  مستقیم با استفاده از دست  پانسمان اتل بادی

بالاتر قرار دادن موضع دچار خونریزی از سطح قلب  همزمان  با دادن فشار  مستقیم

اگر بادو اقدام بالا خونریزی کنترل نشد برروی شریانها ی بزرگ  موضع خونریزی  فشار وارد میکنیم

اخرین اقدام  استفاده از تورنیکه  است  تورنیکه نباید برروی مفصل بسته شود   نباید پوشیده شود باید  حداقل از باند 4 سانتی متری برای تورنیکه استفاده شود نباید از هر چیز باریک جهت تورنیکه استفاده شود بعداز بستن تورنیکه نباید شل شود 

خونریزی داخلی

به دنبال صدمه به طحال کبد  شریان ائورت  زخم معده شکستگی ران ولگن احتمال دارد اتفاق افتدکه علایم و کمک های اولیه ان مشابه به شوک کاهش حجم خون است  شوند

شوک

تعریف شوک اختلال درگردش خون که باعث اختلال در خونرسانی و اکسیزن رسانی به مراکز حیاتی بدن قلب ومغز و...شود

انواع شوک

شوک حساسیتی  شوک قلبی شوک کاهش حجم خون شوک روانی شوک عصبی یا  غش  شوک عفونی شوک متابولیک

علل شوک

اختلال در پمپاز قلب

خونریزی

استفراغ

تعریق زیاد

کاهش مصرف مایعات

صدمه به ستون فقرات

عفونت

علایم شوک

رنگ پریدگی ومرطوب شدن پوست

گشاد شدن مردمک چشم

تاری دید گودی چشم

افزایش تعداد نبض وتنفس

کاهش سطح هوشیاری وفشار خون

 

کمک های اولیه در شوک

انجام مراحل قلبی ریوی

گرم نگه داشتن مصدوم

بالا بردن پاها 30-20 سانتی متر

جلوگیری از برگشت استفراغ و ترشحات حلق به راه هوایی با قرار دادن مصدوم در حالت خوابیده به پهلو

گشاد کردن قسمت های تنگ لباس های مصدوم

انتقال سریع مصدوم به مراکز درمانی

 

شوک حساسیتی علایم دیگری مثل عطسه سرفه وتنگی نفس وخارش وکهیر داریم وباید سریعا اپی نفرین تزریق شود وبه دنبال تزریق امپی سیلین وحساسیت شدید به هر ماده دیگر رخ می دهد

شوک قلبی درد قفسه سینه وجود دارد وباید مصدوم را در حالت نیمه نشسته قرار داد

شوک کاهش حجم در خونریزی ها و سوختگی ها رخ می دهد

شوک عصبی به دنبال صدمه به نخاع گردن وستون فقرات اتفاق می افتد و باید مصدوم کاملا بی حرکت نگه داشته شود

شوک روانی یا غش خونرسانی واکسیزن رسانی به مغز مختل می شود به دنبال ترس واضطراب وشنیدن اخبار ناگهانی وناگوار مشاهده  می شود و باید مصدوم را به ارامش رساند

شوک متا بولیک به دنبال استفراغ اسهال تعریق شدید وادرار زیاد دیده می شود

شوک عفونی تب مشاهده می شود  

لایه های پوست شامل

اپیدرم رنگ پوست را مشخص می کند واز ورود باکتری به بدن جلو گیری می کند

درم دارای عروق اعصاب ریشه مو غدد چربی و عرق است

اندودرم دارای بافت بزرگ چربی است ومسئول تولید انرزی است

راغ اسهال تعریق شدید وادرار زیاد دیده می شود

سوختگی

وقتی به بدن انرزی بیشتر از حد تحمل پوست واعضا داخل وارد شود

انواع سوختگی

سوختگی حرارتی

سوختگی شیمیایی

سوختگی الکتریکی

عوامل موثر در تعیین شدت سوختگی

عمق سوختگی 3و2و1

درصد سوختگی

سن کمتر از 5وسن بیشتر از  55سال

سابقه پزشکی داشتن دیابت و...

محل سوختگی صورت راه هوایی فوقانی ناحیه تناسلی دست پا

نحوه تعیین درصد سوختگی با قانون عدد 9

در بزرگسالان بیشتر از 8ساله سروگردن 9درصد هردست 9درصد جلوی تنه 18درصد پشت تنه 18درصد هرپا 18درصد اندام تناسلی 1درصد

در کودکان 1تا 8 ساله سر وگردن 18درصد هر دست 9درصد جلوی تنه18درصد پشت تنه18درصد هر پا 14درصد

سوختگی درجه یک فقط اپیدرم اسی دیده وپوست قرمز دردناک حساس ملتهب است وتاول ندارد جای زخم واسکار باقی نمی گذارد با قرار دادن عضو در اب سرد 45-10 دقیقه ویا با استفاده از پارچه سرد و مر طوب از پیشرفت سوختگی جلو گیری شود وبه پانسمان نیازی ندارد مثل افتاب سوختگی

سوختگی درجه دو اپیدرم ودرم اسیب دیده  رنگ پوست سفید متمایل به قرمز است وتاول ودرد شدید دارد وپوست مرطوب است واحتمال عفونت وجوددارد با قرار دادن عضو دراب سرد به مدت 45-10 دقیقه از پیشرفت سوختگی جلوگیری واز پانسمان استریل وخشک ونچسب استفاده شود وانتهای سوخته بالاتر از سطح قلب باشد تا تورم ان کم شود

سوختگی درجه سه سه لایه پوست اسیب دیده است  واحتمال اسیب عضله ویا استخوان واعضا داخلی وجوددارد پوست چرمی وخشک است وپوست سفید یا قهوهای تیره یا زغالی است وسفت است ودرد ندارد از پانسمان خشک نچسب یا استریل استفاده می شود و مفصل سوخته باید اتل بندی شود 

کمک های اولیه در سوختگی حرارتی مثل سوختگی با بخاری نفتی و...

اتش مصدوم با استفاده از پتو غلتاندن روی زمین واب خاموش شود

از ایستادن دویدن وقرار گرفتن مصدوم در معرض سرما جلوگیری شود زیرا باعث شوک وکاهش مرکزی دمای بدن می گردد

لباس های چسبیده را با بریدن نه کشیدن از بدن جدا شود

در سوختگی انگشتان با قرار دادن پانسمان نچسب بین انگشتان از چسبیدن ان ها بهم جلو گیری شود

حلقه وساعت والنگو به دلیل تورم اندام خارج شود

جهت کاهش درد از استامینوفن استفاده شود

سطح سوختگی در24 ساعت اول بعد از سوختگی بالاتر از سطح قلب قرار داده شود

پانسمان های چسبیده به پوست با اب سرد خیس وسپس از ان جدا شود

تاول ها ترکانیده نشوند  از پمادهای خانگی روغن کره وهر پوشش غیر استریل بررئپوی سوختگی جلو گیری شود تا احتمال عفونت بیشتر نشود 

سوختگی شیمیایی بر اثر تماس با مواد سوزنده قلیایی یا اسیدی ایجاد می گردد و سوختگی قلیایی نسبت به اسیدی اسیب بیشتری وعمیقتری ایجاد می کند سطح سوختگی شیمیایی بستگی به مدت تماس با مواد شیمیایی دارد

کمک های اولیه در سوختگی شیمیایی

ابتدا مواد شیمیایی اگر پودر هستند از سطح پوست برداشته وسپس به مدت 20 دقیقه با اب سرد شست وشو شود 

لباس های الوده سریعا خارج شوند

النگو وانگشتر وساعت خارج شوند

حین امداد امدادگر از دستکش وعینک استفاده کند

در الودگی چشم از گوشه داخلی چشم به طرف بیرون با فشار کم چشم به مدت 20 ذقیقه شست وشو شود

در صورت شوک پاها 30-20 سانتی متر بالاتر از سطح قلب قرار داده شود

در صورت سوختگی شدید مصدوم به مراکز درمانی منتقل شود  

سوختگی الکتریکی

وقتی قسمتی از بدن در یک میدان جریان قوی برق قرار گیرد مثل برق گرفتگی اتفاق می افتد سوختگی الکتریکی سطحی یا وسیع است

کمک های اولیه در سوختگی الکتریکی

از امنیت محل مطمئن شویم ومصدوم را با روش بی خطر  از برق جدا کنیم مثل قطع پریز

انجام مراحل قلبی-ریوی در صورت لزوم

مصدوم را گرم نگه داریم

عضو اسیب دیده را بالا تر از سطح قلب قرار دهیم

در صورت شوک پاها 30-20 سانتی متر بالاتر از سطح قلب نگه داریم

در سوختگی درجه سه عضو پانسمان خشک واستریل شود ومصدوم به مراکز در مانی منتقل شود 

سرما زدگی

علل سرما زدگی

قرار گرفتن در معرض باد با پوشش کم یا خیس بدون پوشش

یا ماندن درمحیط سرد مثل نشستن درکنار رودخانه نشستن و...اتفاق می افتد

افرادیکه بیشتر در معرض سرما زدگی وگرما زدگی هستند

افراد دیابتی

افراد چاق مسن سن کمتر از یکسال

سوتغذیه

افراد الکلی

مصرف بعضی از داروها

علایم سرما زدگی

رنگ پریدگی وسردی پوست

کاهش حس درد وحساسیت پوست

خشکی وترک خوردگی پوست

احتمال تاول بعد از گرم کردن عضو در سرما زدگی عمقی

احتمال قطع عضو وخشکی عضو یاگانگرن

کمک های اولیه در سرما زدگی

دور کردن مصدوم از محیط سرد ومرطوب

دادن نوشیدنی گرم به مصدوم

انگشتر وحلقه وساعت خارج شود

الویت کردن عضو اسیب دیده

پارچه گرم ومرطوب  روی سر وصورت مصدوم گذاشته شود

اگر سرما زدگی در پاها ست باید پانسمان خشک بین انگشتان گذاشته شود ومصدوم را راه نبریم

اگر فاصله تا مراکز درمانی بیشتر از یک ساعت است وسرما زدگی عمیق وشدید است عضو را در اب 5/40-39درجه به مدت 40-20 دقیقه می گذاریم

بیرون اوردن لباس های خیس

قسمت های سرمازده را با عضو دیگر گرم نگه داریم

ناحیه سرما زده مالش داده نشود

مصدوم به مراکز در مانی منتقل شود  

گرما زدگی

اگر به دلیل گرمای محیط یا فعالیت زیاد درجه حرارت  بدن به 3/38 درجه وبیشتر برسد

انواع گرما زدگی

سنکوپ گرمایی

کرامپ گرمایی

خستگی گرمایی

حمله گرمایی

کرامپ گرمایی گرفتگی عضلات به دلیل فعالیت زیاد بدنی وورزش دیده می شود  مصدوم را باید به محیط خنک منتقل کرد ودر حالت دراز کش قرار داد و لباس های تنگش را خارج کرد ونوشیدنی خنک به او داده شود و عضلات گرفته به ارامی مالش داده شود

سنکوپ گرمایی به دلیل ماندن طولانی در هوای گرم فرد دچار ضعف وسستی وسر گیجه میشود که باید سریعا مصدوم را به محیط خنک منتقل کرد ونوشیدنی خنک به او داده شود

علایم خستگی گرمایی وحمله گرمایی

پوست سرد ومرطوب می شود

زبان خشک می شود

درجه  حرارت بدن 40 درجه وبیشتر است

غش

ضعف وسر گیجه

تهوع

استفراغ

سر درد

احساس تشنگی

 کمک های اولیه در خستگی گرمایی وحمله گرمایی

انتقال مصدوم به محیط خنک

خروج لباس های تنگ مصدوم

خوراندن نوشیدنی خنک

الویت کردن پاها 30-20 سانتی متر

با پارچه خنک و مرطوب پاشویه داده شود

توجه از الکل به دلیل احتمال جذب از طریق پوست ومسمومیت استفاده نشود

 

در صورتیکه مصدوم بعد از 30 دقیقه بهبود نیافت به مراکز درمانی منتقل شود

مصدوم به مراکز در مانی منتقل شود

+نوشته شده در چهارشنبه بیست و سوم دی ۱۳۸۸ساعت14:56توسط فرزانه ابراهیمی |
تعریف امدادگر

انواع زخم

زخم باز سطح پوست دچار پارگی  شده و خونریزی  خارجی دیده می شود

انواع زخم باز شامل ساییدگی بریدگی  پارگی دریدگی سوراخ شدن له شدن کنده شدن یا قطع عضو یا امپوتاسیون بدترین نوع زخم می باشد

زخم بسته سطح پوست دچار پارگی نشده اما بافت وعروق خونی زیر پوست له شده وخونریزی داخلی محدودی رخ می دهد

کمک های اولیه زخم باز

شست وشوی زخم با اب وصابون وتمیز کردن زخم

اگر خونریزی دارد با روش های گفته شده در خونریزی خارجی کنترل شود

در سوراخ شدگی جسم فرورفته بیرون اورده نشود وبا پانسمان ثابت شود

انجامپانسمان برای انواع زخم ها ی بدن به استثنای ساییدگی

بدترین نوع زخم قطع عضو است که خونریزی با فشار مستقیم وپانسمان خشک واستریل کنترل شود و شوک درمان شود واز تور نیکت استفاده نشود وعضو قطع شده رادر یک گاز خشک وپارچه تمیز قرار داده ودر پلاستیک گذاشته  وسپس در یک پلاستیک حاوی یخ گذاشته شود وعضو قطع شده 6-4 ساعت بعداز قطع شدن  قابل پیوند دادن است

انتقال مصدوم دچار قطع شدگی  به طور سرع به مراکز درمانی

با انجام پانسمان  استریل  وواکسیناسیون  علیه کزاز از عوارض زخم ها جلو گیری شود

زخم بسته مثل فشردگی انگشت توسط حلقه

اگر تورم انگشت بیشتر از 5-4 ساعت طول بکشد احتمال قطع عضو وجود دارد  انگشت را با روغن یا کره یا گریس لغزنده می کنیم ویا با قرار دادن ان در اب سرد وماساز ان به طرف حلقه تورم را کاهش  می دهیم یا در نهایت تنگ ترین قسمت انگشتر با اره بریده شود  به صورتیکه پوست اسیب نبیند   

دستگاه حرکتی

مهم ترین وظیفه دستگاه حذکتی  انجام حرکت وجابه جایی بدن است

اجزا دستگاه حرکتی شامل

استخوان بندی بدن از 206 استخوان تشکیل شده است ووظیفه ان شکل دادن به بدن  حرکت خونسازی محافظت از دستگاه داخلی بدن  قلب و ذخیره مواد معدنی والکترولیت هاست

در بدن 3نوع استخوان وجود دارد که شامل

استخوان پهن جمجمه لگن جناغ سینه

استخوان  کوتاه انگشتان دست وپا و استخوان داخل گوش

استخوان دراز دست وپا

عضله وظیفه ان حرکت است ودارای 3نوع عضله مخطط صاف وعظله قلب است

مفصل محل اتصال دو استخوان به یک دیگر

اعصاب

لیگامان یا رباط یک نوار لیفی شکل است که باعث اتصال استخوان ها بهم است 

تاندون یا زرد پی باعث اتصال استخوان به عضله  می شود

اندام فوقانی شامل شانه بازو ساعد کف دست وانگشت دست

اندام تحتانی شامل لگن ران ساق پا کف پا انگشتان پا

شکستگی

به ترک خوردن یا شکستگی استخوان در اثر یک نیروی خارجی گفته می شود

علل شکستگی

پوکی استخوان

تومور استخوان

پیچ خوردگی ضربه مستقیم

ضربه غیر مستقیم

انواع شکستگی

شکستگی باز پوست ناسالم وزخم در محل شکستگی وجود دارد وعضو  تغییر شکل داده و استخوان از پوست خارج شده است

شکستگی بسته  پوست سالم است و زخم در محل شکستگی وجود ندارد استخوان شکسته شده بایا بدون جا به  جایی است

علایم شکستگی

تغییر شکل عضو

زخم

حساسیت

درد شدید

کاهش امکان حرکت عضو

تغییر رنگ پوست اطراف شکستگی

شنیدن صدای مالیده شدن وساییدن استخوان ها روی هم

کمک های اولیه در شکستگی

انجام مراحل قلبی-ریوی در صورت  لزوم

درمان شوک

پوشش در ناحیه اسیب دیده برداشته شود 

اگر نبض نداشت باید سریعا به مراکز درمتنی منتقل شود زیرا اگر تا 6ساعت عروق پیوند نشوند عضو باید قطع شود در شکستگی اندام فوقانی نبض مچ دست ودر اندام تحتانی نبض مچ قوزک پا چک می شود

با خواستن از مصدوم که انگشتان دست یا پا را حرکت دهد

با لمس وفشار انگشتان دست وپای مصدوم

از عضو اسیب دیده نباید استفاده شود

یخ با کاهش جریان خون عضو التهاب وتورم ودرد کاهش می یابد

بانداز باعث کاهش التهاب  وتورم عضو می شود

عضو اسیب دیده را بالاتر از قلب قرار دهیم

اتل کردن عضو برای ثابت نگه داشتن عضو

رساندن مصدوم به مراکز درمانی

در رفتگی مفصل

در رگ به رگ شدن یا پیچ خوردگی مفصل باید سعی در جا انداختن مفصل نشود چون احتمال دارد عروق اسیب ببینند

و باید نبض حس وحرکت عضو بررسی شود وبه عضو استراحت داده شود ویخ روی ان گذاشته شود وعضو را بانداز کرد والویت شود واتل بندی شود

کشیدگی وکوفتگی عضلات

در گرفتگی عضلات مصدوم باید در حالت راحت قرار داده شود وعضله را دراز کرد ویخ روی عضله گذاشته شود وبانداز شود وربع قاشق چایخوری نمک در 1لیتر اب حل شود و به او داده شود

پانسمان

وظایف پانسمان کنترل خونریزی  جلو گیری از عفونت جذب خون وترشحات زخم

اصول پانسمان

ابتدا باید دست های خود را با اب و صابون بشوییم ودر صورت امکان از دستکش استریل استفاده کنیم

در کنار زخم سرفه یا عطسه نکنیم

پانسمان باید استریل وعاری از میکروب باشد

پانسمان پهن تر از زخم باشد تا لبه زخم را بپوشاند

گوشه پانسمان را گرفته وانرا مستقیما روی زخم قرار دهید وپانسمان روی زخم کشیده نشود

با چسب یا بانداز ثابت شود

بانداز

وظایف بانداز جهت ثابت نگه داشتن پانسمان  جلو گیری از تورم بی حرکت کردن عضو وارد کردن فشار برا ی کنترل خونریزی

اصول بانداز

تمیز باشد

باید روی پانسمان قرار گیرد نباید شل یا سفت باشد ونوک انگشتان نباید پوشیده شود

هر لایه باید حداقل یک سوم لایه قبلی را حین بانداز بپوشاند

در عمل بانداز از قسمت پایین تر اندام ب قسمت پهن تر عضو بانداز شود

از گره مربعی شکل استفاده شود

در بانداز مفصل نباید حرکت مفصل مختل شود

در بانداز باید فشار یکسانی برروی عضو وارد شود

با چک انتهای انگشتان  دست یا پا جریان خون بررسی شود

علایم تنگ بودن بانداز

سرد شدن اندام

عدم توانایی حرکت انگشتان

بی رنگ شدن پوست

ابی شدن بیشتر ناخن ها

انواع بانداز

بانداز نواری کتانی غیر کشی

باند نواری کشی

باند سه گوش

زخم چسب معمولی

انواع بانداز  مورد سوال در امتحان عملی

بانداز ترقوه سینه شکم کف دست ارنج باسن زانو کف پا دست وبال گردن

بانداز نواری سر  سز کامل یک چشم یک گوش گوش 

اتل بندی

قبل ااز حرکت دادن مصدومی که شکستگی یا دررفتگی یا رگ به رگ شدن عضوی دارد باید به وسیله یک شی  سخت نگه داری واتل شود

علل اتل بندی

کاهش درد وخونریزی

جلوگیری از اسیب عضلات واعصاب وعروق

راحت تر شدن انتقال مصدوم

انواع اتل بندی

بادی

نرم مثل بالش

سخت مثل تخته گچ سیم

سایر وسایل عصا مقوا و...

قوانین اتل بندی

پانسمان زخم های باز قبل از اتل بندی شود

چک نبض حس وحرکت قبل وبعداز اتل بندی

اتل در دو طرف قسمت اسیب دیده گذا شته شود و فضای خالی بین اتل وعضو با شی نرم مثل گاز و....پر شود

در شکستگی مفصل  استخوان بالا و استخوان پایین مفصل ثابت شود

در شکستگی تنه استخوان مفصل بالا و مفصل پایین استخوان با اتل ثابت شود

از جابه جایی استخوان بیرون زده خودداری شود

نوک انگشتان باید در معرض دید باشد ورنگ انگشتان ونوک ناخن ها باید چک شود

اتل با باند نواری یا باند سه گوش ثابت شود وبانداز اتل شل یا سفت نباشد

بعد از اتل عضو را استرا حت دهیم روی عضو یخ بگذاریم واگر نبض ندارد از یخ استفاده نشود

الویت کردن عضو

در بانداز کراوتی اتل گره مربعی زده شود وگره روی عضو سالم ویا اتل زده شود

انواع اتل مورد سوال در  امتحان عملی

شکستگی مچ دست مچ پا ساق پا ران لگن ستون  فقرات کتف ترقوه گردن ساعد بازو

حمل مصدوم عصایی یک دست ویک پا  کولی اغوشی کششی  دو مچ سه مچ چهار مچ صندلی زنبه ای   برانکارد زیکزاکی

توجه از حمل صندلی جهت عبور مصدوم از راهرو های تنگ استفاده می  شود در حمل با برانکارد هنگام حرکت افراد سمت پا حرکت ودر اخر افراد سمت سر مصدوم با چک کامل وضعیت مصدوم حبن انتقال حرکت می کند

تهیه وتنظیم فرزانه ابراهیمی

پیش دانشگاهی طوبی

 

 

+نوشته شده در چهارشنبه بیست و سوم دی ۱۳۸۸ساعت14:54توسط فرزانه ابراهیمی |